2. CONCEPTES BÀSICS
1.
DESCRIPCIÓ DE LA PANTALLA
 
 
2.
COORDENADES ESCENARI.
   
   

Direccions del personatge:

cap a la DRETA

cap a la l'ESQUERRA

cap a DALT

cap a BAIX

 

 

   
3. PERSONATGES
     
 
3.1
Per triar un nou personatge.    
 
   
  3.2 Per programar un personatge